𝙅𝙀𝙀 𝙈𝙖𝙞𝙣 𝙋𝙝𝙖𝙨𝙚 𝟭

13-Feb-2024

𝙅𝙀𝙀 𝙈𝙖𝙞𝙣 𝙋𝙝𝙖𝙨𝙚 𝟭 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩 2024

📌 𝙄 𝙬𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙤 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙮𝙚𝙖𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙏𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣𝙜 𝘼𝙜𝙚𝙣𝙘𝙮 (𝙉𝙏𝘼), 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙪𝙘𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙅𝙀𝙀 𝙈𝙖𝙞𝙣 - 𝙚𝙭𝙖𝙢 𝙞𝙣 𝙩𝙬𝙤 𝙥𝙝𝙖𝙨𝙚𝙨.

📌 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙮𝙚𝙖𝙧 𝙖𝙡𝙨𝙤, 𝙩𝙝𝙚 𝙅𝙀𝙀 𝙈𝙖𝙞𝙣- 𝙋𝙝𝙖𝙨𝙚 𝟭 𝙬𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙪𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙬𝙚𝙚𝙠 𝙤𝙛 𝙅𝙖𝙣𝙪𝙖𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙋𝙝𝙖𝙨𝙚 𝟮 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙪𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙣𝙩𝙝 𝙤𝙛 𝘼𝙥𝙧𝙞𝙡.

📌 𝙏𝙝𝙚 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙩𝙬𝙤 𝙥𝙝𝙖𝙨𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙚 𝙚𝙡𝙞𝙜𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙩𝙤 𝙬𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙅𝙀𝙀 𝘼𝙙𝙫𝙖𝙣𝙘𝙚.

📌 𝙏𝙤𝙙𝙖𝙮 𝙬𝙚 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙚𝙞𝙫𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙅𝙀𝙀 𝙈𝙖𝙞𝙣 𝙋𝙝𝙖𝙨𝙚 𝟭 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩.

📌 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙚𝙭𝙖𝙢 𝙬𝙚 𝙛𝙚𝙚𝙡 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙚𝙢𝙚𝙡𝙮 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙩𝙤 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣𝙘𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙪𝙙𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙤𝙛 𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚𝙙 𝙚𝙭𝙘𝙚𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙜𝙤𝙤𝙙.

𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙅𝙀𝙀 𝙈𝙖𝙞𝙣𝙨 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙝𝙚𝙡𝙥 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙪𝙙𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙩𝙤 𝙟𝙤𝙞𝙣 𝙞𝙣 𝙉𝙄𝙏𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙙𝙚𝙚𝙢𝙚𝙙 𝙀𝙣𝙜𝙞𝙣𝙚𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙤𝙡𝙡𝙚𝙜𝙚𝙨. 𝘽𝙖𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙣 𝙋𝙝𝙖𝙨𝙚𝟭 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩𝙨, 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝟮𝟬 𝙨𝙩𝙪𝙙𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙚𝙡𝙞𝙜𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙩𝙤 𝙜𝙚𝙩 𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙖𝙣𝙮 𝙤𝙣𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙉𝙄𝙏𝙨 𝙤𝙛 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙖.

🎯 The Best Result 🎯

☘️ 𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙪𝙙 𝙩𝙤 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣𝙘𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡 𝙝𝙖𝙨 𝙖𝙘𝙝𝙞𝙚𝙫𝙚𝙙 𝙖 𝙧𝙚𝙢𝙖𝙧𝙠𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙢𝙞𝙡𝙚𝙨𝙩𝙤𝙣𝙚, 𝙨𝙚𝙘𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜

💐💐 99.80 by Master. Prasanna - Salem

and

💐💐 99.66 𝙥𝙚𝙧𝙘𝙚𝙣𝙩𝙞𝙡𝙚 𝙗𝙮 Master. Vishal - Dharmapuri  𝙤𝙛 𝗖𝗹𝘀. 𝟭𝟮 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙅𝙀𝙀 𝙋𝙝𝙖𝙨𝙚 -𝟭 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩𝙨.

🦋 𝙒𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙡𝙖𝙩𝙚 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙪𝙙𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙖𝙧𝙚 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙚𝙙 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙅𝙀𝙀 𝘼𝙙𝙫𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙞𝙨𝙝 𝙩𝙝𝙚𝙢 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙚𝙣𝙙𝙚𝙖𝙫𝙤𝙧𝙨.